(No. 0)  No. 1  No. 2  No. 3  No. 3a  No. 4  No. 5  No. 6  No. 7  No. 8  No. 9 

Pp-4395-22  Ozljeda

16. listopada 2022.g.

Prekršajni Nalog protiv mene

dodatak 16. prosinca 2022.g.

Za dohvat ovog OPN-a u par poteza

Otvorite: https://esign.id.hr/provjera, preslikajte:

27fe2992-f6fc-44a8-92aa-3bdb381133db

u kućicu "Broj zapisa", prepišite u drugu kućicu

"Kod za provjeru" koji se pojavi, i dohvatite ovaj PDF:
pg2-prekrsajni.pdf

U petak 14. listopada 2022.g. pronašao sam u poštanskom sandučiću obaviest od pošte da imam pošiljku u lokalnoj pošti.

Bilo je iz PU Zadar, ali nemam tu potvrdu više, pa taj dio i ne razumiem.

(K tome, došavši doma primietih da je omotnica podpuno prazna, bez ikakvih počata, ikakvih brojeva i slova, samo trag gdje je bila povratnica.)

Predmnievajući da će to biti nešto u vezi sa samovozom, stari Open Astra, kojeg sam prodao prije oko dvije godine, i očekujući da se daju potvrde prilikom uručivanja pošiljki, nisam se potrudio dokumentirati ni tu obaviest na listiću papira velikom kao račun un trgovinama živežnih namirnica, oko 3cm sa 12cm. Samo zato sam ga našao što je bio u sandučiću i račun, u (još uviek normalnoj omotnici) za grijanje, pa se vidjelo kroz rešetkice poštanskog sandučića u mojoj sgradi da nešto ima. Otvorivši i našavši taj za grijanje, nađoh i taj tanahni od pošte.

U poštu, "Kad ste dobili?... Aha..." i nađe pošiljku žena. Podpisah, mislim na dva mjesta: u povratnicu, i u neki popis od pošte, preuzeh, odoh doma. Mišljah, taj dečko iz Virovitice (po sjećanju) koji je hitno doputovao u Zagreb da kupi moj samovoz je valjda propustio predati ugovor, i napravio neki prkršaj vozeći/parkirajući, ali imam i ja preslik, pa ne će biti problema... Nisam ni pomišljao zatražit potvrdu, a nije mi je djelatnica ni dala.

I otvorim. A ne! Nema to veze sa mojim prodatim samovozom. Nego mene krive da sam se zabio u limuzinu prije dvije godine!

Evo preslika tog prekršajnog naloga (otvorit će se u ovom istom prozoru, ne zaboravite se vratiti, ovdje (No. 2) je transkribcija):

Stranica :  1   2   3   4


Republika Hrvatska
Ministarstvo unutarnjih poslova
Policijska Uprava Zagrebačka
II Postaja Prometne Policije Zagreb

Klasa 211-07/22-4/65833
URBROJ: 511-19-45-22-1
Zagreb, 05.10.2022.

Miroslav Rovis
Zagreb, Vankina ulica 4

Na temelju članka 239., u vezi s člankom 234. Prekršajnog zakona, izdaje se

Obavezni Prekršajni Nalog

Okrivljenik/ca Miroslav Rovis, OIB:36664062702, rođen/a 28.11.1957. godine u mjestu Pula, s prebivalištem u mjestu Zagreb, Vankina ulica 4, državljanin/ka Hrvatska

kriv/a je

što je dana 19.10.2020. godine u 07:55 sati u mjestu Zagreb, općina Zagreb-Novi Zagreb, na križanju ulica: Avenija Većeslava Holjevca, Ulica Joszefa Antalla kao vozač vozila bicikl:

1. Miroslav Rovis upravljao je biciklom broja okvira 34243, a kretao se nepropisno, južnim nogostupom kolnika Antallove ulice koji je isključivo namijenjen za promet pješaka, u smjeru istoka, iako se bio dužan kretati uz desni rub kolinika Antallove ulice u smjeru kretanja budući da na navedenom dijelu kolnika nema izgrađene biciklističke trake ili staze, odnosno biciklistička staza koja se proteže južnim nogostupom, oznakama na kolniku završava za oko 30 metara prije raskrižja.

čime je počinio prekršaj iz članka 112. stavka 1. Zakon o sigurnosti prometa na cestama kažnjiv po članku 112. stavku 3. istog Zakona, pa mu se na temelju istog propisa utvrđuje novčana kazna u iznosu od 300,00 kuna (slovima tristo)

2. Dolaskom do raskrižja s kolnikom Avenije Većeslava Holjevca, uključivao se u promet preko obilježenog pješačkog prijelaza na prometnu traku za skretanje desno južne kolničke trake Antallove ulice u namjeri da u raskrižju nastavi vožnju ravno u smjeru istoka, a da prethodno nije propustio sva vozila koja su se kretala kolnikom na koji se uključuje. Tom prilikom usljed takve vožnje, prenjim kotačem naletio je na stražnji desni bočni dio osobnog automobila ZG4516-EL kojim je upravljao Vlado Rašić, a kretao se ispred njega, južnom kolničkom trakom Antallove ulice, prometnom trakom za skretanje desno u smjeru istoka, u koje raskrižje je ušao na znak zelenog svjetla na semaforu, a u trenutku prometne nesreće skretao je udesno u smjeru jugoistoka prema zapadnom kolniku Avenije Većeslava Holjevca. Od naleta vozač bicikla Miroslav Rovis i bicikl pali su na kolnik. U prometnoj nesreći teške tjelesne ozljede zadobio je vozač bicikla Miroslav Rovis, a liječnička pomoć mu je pružena u Klinici za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu.

čime je počinio/la prekršaj iz članka 45. stavka 1. Zakon o sigurnosti prometa na cestama kažnjiv po članku 45. stavku 4. istkog Zakona uz primjenu članka 293. stavka 2. istog Zakona, pa mu se na temelju istog propisa utvrđuje novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna (slovima tri tisuće)

Temeljem čl. 39 Prekršajnog zakona okrivljeniku se izriče ukupna novčana kazna u iznosu od 3.300,00 slovima tri tisuće tristo) kuna/437,99 (slovima četiristo trideset sedam eura i devedeset devet centi) eura*.

Okrivljenik/ca je dužan novčanu kaznu platiti u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti prekršajnog naloga uplatnicom žiro računa ili u ovoj policijskoj upravi, odnosno postaji.

Ukoliko okrivljenik u zadanom roku plati 2/3 izrečene novčane kazne smatrat će se da je kazna u cjelini plaćena.

Okrivljenik/ca je dužan naknaditi troškove prekršajnog postupka u iznosu od 300,00 (slovima: tristo) kuna/39,82 (slovima trideset devet eura i osamdeset dva centa) eura*, uplatnicom u roku od osam dana od datuma pravomoćnosti prekršajnog naloga pod prijetnjom izvršenja.

Obrazloženje

Policijski službenik ovoga tijela podnio je izvješće broj 1029213747 o počinjenom prekršaju protiv okrivljenika zbog prekršajnog djela opisanog u izrijeku ovog Prekršajnog naloga.

Uvidom u podneseno izvješće, neposrednim zapažanjem ili obavljenim nadzorom utvrđeno je da je okrivljenik počinio opisani prekršaj.

Prekršaji su utvrđeni sukladno članku 233. Prekršajnog zakona, te se u skladu s člankom 239. istog Zakon, izriče novčana kazna i određuju troškovi prekršajnog postupka.

Kako su u prekršajnim djelima okrivljenika sadržana sva obilježja prekršaja iz primijenjenog pravnog propisa iz izrijeka ovog Naloga, da su novčane kazne i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom utvrđeni u odgovarajućim iznosima, odnosno trajanju zabrane, to je okrivljeniku temeljem čl. 39. Prekršajnog zakona izrečena ukupna novčana kazna.

Slijedom iznijetoga riješeno je kako je navedeno u izrijeku.
 

Okrivljenik je upozoren da ima prava u smislu članka 109.a. stavka 1. točke od 2. do 8. Prekršajnog zakona i to da:

2. može slobodno iznijeti obranu ili dostaviti pisanu obranu, oskratiti iznošenje obrane ili odgovora na pojedino pitanje,

3. kod tijela postupka ima pravo razgledati spis i upoznati se s dokazima protiv njega,

4. ima pravo da se brani sam ili uz pomoć branitelja po vlastitom izboru, ali da zbog nedolaska branitelja na raspravu odnosno ročište ili uzimanja branitelja tek na raspravi odnostno ročitštu, rasprava odnosno ročitšte se neće odgoditi,

5. ima pravo podnositi prijedoge za provođenje dokaza u svoju obranu,

6. pred tijelom postupka rasprava se može održati i donijeti odluka o prekršaju u njegovoj odsutnosti,

7. do pravomoćnog završetka postupka i završetka postupka izvršenja dužan je obavijestiti tijelo postupka o svakoj promjeni adrese prebivališta i boravišta odnosno sjedišta, jer će mu se, ako tako ne postupi, ili ako izbjegava dostavu, sva pismena dostaviti putem oglasne ploče tijela postupka,

8. ima pravo upotrebljavati svoj jezik, odnosno pravo da mu se osigura tumač ako se postupak ili pojedina radnja u postupku ne vodi na njegovom jeziku te da se tog prava može odreći ako zna jezik na kojem se vodi postupa ili provodi pojedina radnja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Naloga okrivljenik, branitelj i osobe iz članka 192. stavka 2. Prekršajnog zakona imaju pravo prigovora nadležnom sudu, u roku od 8 dana od uručenja ovog Naloga. Prigovor se podnosi putem ove policijske uprave, odnosno postaje u dva istovjetna primjerka. Plaćanja novčane kazne prije podnošenja prigovora ili nakon što je prigovor podnesen, smatra se okrivljenikovim odricanjem od prava na podnošenje prigovora odnosno odustajanjem od već podnesenog prigovora protiv prekršajnog naloga.
 

Dostaviti
 

Goran Medić
97321563926

Ministarstvo Unutarnjih Poslova
36162371878
Elektronički potpisano: 10/6/22 9:19:32 AM
Izdavatelj certifikata: AKD d.o.o.
Provjera: https://esign.id.hr/provjera
Broj zapisa: 27fe2992-f6fc-44a8-92aa-3bdb381133db

Načelnik
Željko Sladoja